گروه صنایع شیشه و گاز

تاریخچه شرکت شیشه و گاز

شركت شیشه و گاز در تاريخ 23 فروردين 1339 به عنوان شركت سهامی تاسيس و طی نامه شماره 7296 مورخ 22/2/1339 در اداره ثبت و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد. در ادامه نوع شركت در تاريخ 30/7/1350 به شركت سهامی خاص تغییر و مجدداً در تاريخ 14/6/1356 به شركت سهامی عام تبدیل و در تاريخ 30/5/1369در بورس اوراق بهادار تهران با شناسه ملی شرکت 10100889278 پذیرفته شد. در حال حاضر، شركت از واحدهای فرعی مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سينا بوده و واحد كنترل كننده نهايی آن بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد.

مركز اصلی این شرکت در تهران، کیلومتر 3 جاده مخصوص و کارخانه شركت در تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گلسرخ 12 واقع شده است. موضوع فعاليت شركت طبق ماده 5 اساسنامه تأسيس كارخانه به منظور توليد انواع بطری، بلور و ساير مصنوعات شيشه ای و مبادرت به هر نوع فعاليتی كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم برای انجام مقاصد بالا لازم يا مفيد باشد است.

در حال حاضر کارخانه شمس آباد با دو کوره فعال می باشد. فاز 1 کارخانه شمس آباد شامل يك كوره با ظرفیت اسمی 150 تن در روز با دو خط فرمینگ 10 سکشنی دو لقمه و یک خط فرمینگ 8 سکشنی دو لقمه می باشد كه از آبان سال 1392 رسماً به بهره برداری رسيده است. فاز 2 شامل يك كوره با ظرفیت اسمی 240 تن در روز با یک خط فرمینگ 10 سکشنی سه لقمه و دو خط فرمینگ 8 سکشنی 3 لقمه ای كه از فروردین سال 1401 رسماً به بهره برداری رسيد و از فروردین 1402 تولید بطر سبز در این فاز آغاز شده است.

پیام مدیریت :

خدا را شاکریم که به ما توفیق خدمت در این میدان سازندگی عطا فرمود تا سهمی هر چند اندک در این جهاد عظیم بر عهده داشته باشیم.

گروه صنایع شیشه و گاز توانسته است با استفاده از فناوری NNPB شیشه های متنوع و با کیفیت سبکی را در جهت پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی و خارجی تولید و علاوه بر حفظ مشتریان داخلی سهمی مهم در امر صادرات انواع محصولات خود به کشورهای همسایه و بازارهای CIS و مشترک المنافع و بازارهای فرامنطقه ای داشته باشد.

گـروه صنایـع شیشـه و گاز بعنـوان بنیان گذار تولید صنعتی شیشـه در کشور از سال 1339 فعالیت خود را در زمینه تولید بطر و جار و بلور آغازنموده و بــا بهــره گیــری از ماشــین آلات و تجهیــزات و تکنولــوژی روز دنیــا توانســته محصولات متنوع و با کیفیت را به بازار عرضه و با پرورش و آموزش مهندسین ، کارشناسـان و تکنسـین هـای ماهـر نقـش ارزنـده ای در توسـعه صنعـت بطـر و بلـور ایفـا نمایـد . ایـن گـروه بـا ارائه محصولات با طـرح ها و انـدازه های مختلف و متنـوع نـه تنهـا جایگزیـن شایسـته ای بـرای محصـولات وارداتـی بـوده، در سـالهای اخیـر بخـش اعظمـی از محصـولات خـود را نیـز صـادر نمـوده اسـت. ایــن گــروه طــی ســالیان گذشــته قدمهــای موثــری را در رونــق تولیــد ملــی برداشـته و حضـور در بـازار هـای بیـن المللـی را جزو راهبردهای اصلـی خود قرار داده اسـت ، بـا توجـه بـه قدمـت و دیرینـه پـر افتخـار خـود ، سـرمایه انسـانی کارآمـد و برنامـه هـای بلنـد مدت قصـد دارد خـود را بعنـوان بزرگترین تولیـد کننـده با توانمنـدی بالا و بـا کیفیـت بـرتر در ایران تبدیل کند.

اینـک پـس از سـالها تولیـد پرافتخـار در عرصـه صنعـت ، رونـد رو به رشـد چرخـه عمـر خـود را آغـاز، و بـا احـداث پـروژه فـاز یک با ظرفیـت 150 تن در روز در شـهرک صنعتـی شـمس آبـاد بـا بکارگیـری آخرین تکنولـوژی روز دنیا در حال تولیـد انواع محصولات سـبک و بـا کیفیـت و فـاز دوم طـرح توسـعه خـود را بـا ظرفیـت 240 تـن در روز راه اندازی نموده و طرح توسعه فاز سوم خود با ظرفیت 240 تن در روز را در دست اجرا دارد. و همچنین طرح افزایش ظرفیت 60 تن برای فاز دوم در دست اجرا و راه اندازی است. . اعتقاد و رسالت گروه صنایع شیشه و گاز تحقق خواسته های مشتریان ، تولیـد محصـولات نـاب و بـا کیفیـت و ایجـاد بسـتری مناسـب بـرای دسترسـی مشـتریان گرامـی ، بـه محصولاتـی در حـد کیفیـت روز دنیـا از منظـر تکنولـوژی و طرح محصول اسـت. و در این راستا تولیدات خود را با فناوری فوق سبک NNPB عرضه می نماید . باور کارکنـان ایـن شـرکت بـر ایـن اسـت کـه گـروه صنایـع شیشـه و گاز می بایست شرکت پیشرو در این صنعت در ایران باشد.

دکتر حسین تورنگ

بیانیه خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت شیشه و گاز یکی از اولین و بزرگترین تولیدکنندگان انواع ظروف شیشه ای به منظور بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی ، با بیش از نیم قرن سابقه در ایران و خاورمیانه می باشد. این شرکت در راستای تامین منافع سهامداران و هیات مدیره، خود را ملزم به ارتقاء کیفیت هر چه بیشتر و جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی و همچنین عمل به مسئولیت های اجتماعی خود از طریق تمرکز محصولات و خدمات خود بر مباحث ارتقاء کیفیت و جلوگیری از آسیب به محیط زیست و احترام به خواسته های قانونی مربوطه می داند. بدین منظور پیاده سازی و اجرا و بهبود الزامات سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استانداردهای بین المللی ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015را سرلوحه ی کار خود قرار داده و خود را متعهد به برآورده سازی نیازها و انتظارات کلیه ذینفعان داخلی و خارجی ، بهبود مداوم اثربخشی سیستم های استقرار یافته ، ارتقاء رضایت مشتریان ، پیشگیری از بروز آلودگی و حفظ شرایط زیست محیطی و کاهش تاثیرات عملکرد سازمان در عوامل محیط زیست می داند .

به همین منظور مدیریت شرکت اهداف ذکر شده در زیر را به عنوان راهبردهای اصلی سازمان تعیین و در سطح سازمان ابلاغ نموده است :

1. شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و ارتباط مستمر و کارآمد با مشتری از آغاز و تعهد به ارائه خدمات به موقع و بالا بردن سطح رضایت آنان.

2. توسعه سهم بازار از طریق تحقیقات بازار، معرفی برندهای تجاری و ارائه محصولات متنوع و باکیفیت.

3. تلاش در راستای یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر از طریق خودارزیابی، شناسایی، اندازه گیری و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت محصول ، جاری سازی و بکارگیری نظام تجزیه و تحلیل، ارزیابی و بهره گیری از نتایج.

4. فراهم کردن محیط کاری مناسب و توسعه و بهبود منابع انسانی با افزایش دانش تخصصی کارکنان ، ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ کیفی و زیست محیطی و ایجاد زمینه های مشارکت و انگیزه های کارکنان در راستای تعالی سازمان به نحوی که هر یک از کارکنان خود را در تحقق اهداف سازمان سهیم بدانند.

5. تعهد به بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش و حذف خطرها و آلودگی های آب، خاک و هوا.

6. بکارگیری روشهای مناسب به منظور استفاده بهینه از انرژی، منابع مالی ، منابع انسانی و کاهش ضایعات و پسماند.

7. سرمایه گذاری،تخصیص و مدیریت بهینه منابع در راستای ارتقاء بهره وری در چارچوب قوانین و مقررات، حفظ و توسعه همکاریها با موسسات، سازمانها و انجمن های تخصصی مرتبط به منظور ایجاد ارزش افزون تر برای کلیه ذینفعان.

8. بهره برداری مناسب و موثر از سرمایه های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت بهره وری هرچه بیشتر سرمایه های سازمانی و سرمایه های انسانی مدیریت شرکت ضمن مشارکت در ایجاد،توسعه و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی با اهتمام بر نظارت و بازنگری، تحقق این بیانیه را در کلیه سطوح شرکت مورد تاکید قرار میدهد. و در این راستا جهت اعمال نظارت مستمر و برآورده شدن نیازهای سیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی، نماینده ای تام الاختیار در قبال مسائل کیفیت و زیست محیطی منصوب می نماید و به همکاران گرامی در کلیه سطوح سازمان تاکید می شود، نهایت سعی خود را در همکاری با ایشان مبذول فرمایند.

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : علی اصغر محرابی علمداری

سمت : رئیس هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناس ارشد مکانیک

نماینده : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

پست الکترونیک : mehrabi@shishegaz.com

سوابق

نام و نام خانوادگی : حسین تورنگ

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات : دکترای مکانیک

نماینده : هلدینگ صنایع غذایی سینا

پست الکترونیک : tourang@shishegaz.com

سوابق

نام و نام خانوادگی : شهاب قادری

سمت : عضو موظف هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

نماینده : پیوند تجارت آتیه ایرانیان

پست الکترونیک : ghaderi@shishegaz.com

سوابق

نام و نام خانوادگی : مجید آتشگر

سمت :عضو غیر موظف

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

نماینده : شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

پست الکترونیک : atashgar@shishegaz.com

سوابق

نام و نام خانوادگی : جعفر سواعدی

سمت : عضو غیر موظف

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

نماینده : ره نگار خاورمیانه پارس

پست الکترونیک : savaedi@shishegaz.com

سوابق

افتخارات

گواهی ایزو 14001

ایزو 14001 ورژن 2015

گواهی iso 9001

ایزو 9001 ورژن 2015

تقدیر نامه افزایش صادرات نسبت به فروش سال

تقدیر نامه افزایش صادرات نسبت به فروش سال

گواهینامه 100 رتبه اول IMI برای شاخص بازده فروش

گواهینامه 100 رتبه اول IMI برای شاخص بازده فروش

لوح تقدیرنامه تعالی و پیشرفت

لوح تقدیرنامه تعالی و پیشرفت

گواهینامه تعهد به تعالی و پیشرفت

گواهینامه تعهد به تعالی و پیشرفت

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه 1397

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح 1397

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه 1397

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح 1398

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه 1397

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح 1399

تندیس روز صنعت

تندیس روز صنعت

تقدیرنامه حضور در نمایشگاه

تقدیرنامه حضور در نمایشگاه

صنعت نمونه در مدیریت مصرف برق

صنعت نمونه در مدیریت مصرف برق