گروه صنایع شیشه و گاز

نام و نام خانوادگی : جعفر سواعدی

سمت : عضو غیر موظف

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

نماینده : ره نگار خاورمیانه پارس

پست الکترونیک : savaedi@shishegaz.com

سوابق