گروه صنایع شیشه و گاز

نام و نام خانوادگی : علی اصغر محرابی علمداری

سمت : رئیس هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناس ارشد مکانیک

نماینده : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

پست الکترونیک : mehrabi@shishegaz.com

سوابق