گروه صنایع شیشه و گاز

نام و نام خانوادگی : مجید آتشگر

سمت :عضو غیر موظف

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

نماینده : شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

پست الکترونیک : atashgar@shishegaz.com

سوابق