گروه صنایع شیشه و گاز

درخواست پشتیبانی جدید

این در شرایطی مفید است که شما مایلید اطلاعات را به کاربر ارائه دهید بدون اینکه کاربر بتواند آن داده را اصلاح کند. این ویژگی در هنگام پر کردن فیلد ها با استفاده از Populate Anyothing، محاسبه مقادیر با Nested Forms یا هرجای دیگری که می خواهید یک مقدار پیش فرض را وارد کنید بدون […]

درخواست پشتیبانی

این در شرایطی مفید است که شما مایلید اطلاعات را به کاربر ارائه دهید بدون اینکه کاربر بتواند آن داده را اصلاح کند. این ویژگی در هنگام  پر کردن فیلد ها با استفاده از Populate Anyothing، محاسبه مقادیر با Nested Forms یا هرجای دیگری که می خواهید یک مقدار پیش فرض را وارد کنید بدون […]