گروه صنایع شیشه و گاز

شرکت زمزم

تاریخ 1402/09/01 تعداد 200000 بطر ارسال شد تاریخ 1402/10/15 تعداد 400000 بط ارسال شد