گروه صنایع شیشه و گاز

نام و نام خانوادگی : حسین تورنگ

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات : دکترای مکانیک

نماینده : هلدینگ صنایع غذایی سینا

پست الکترونیک : tourang@shishegaz.com

سوابق