گروه صنایع شیشه و گاز

مقدمه

حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه‌ای از روش‌ها که روابط بین سهامداران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد. درواقع؛ حاکمیت شرکتی ساختاری را ارائه می‌کند که از آن طریق اهداف شرکت، ابزارهای دستیابی به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌گردد.

اصول شش گانه حاکمیت شرکتی :

۱. ایجاد زیربنای لازم برای اجرای حاکمیت شرکتی مؤثر

۲. حمایت از حقوق سهامداران عمده و جزء

۳. رفتار یکسان با کلیه سهامداران

۴. توجه به نقش ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

۵. شفافیت و افشای اطلاعات

۶. تعیین مسئولیت‌های هیئت‌مدیره

نمودار کلی چارت سازمانی

نمودار سازمانی شرکت شیشه و گاز

آئین نامه ها، دستورالعمل ها و روش اجرایی مصوب شرکت

افشا و شفافیت

کدال شرکت شیشه و گاز

اطلاعات مجامع

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه14020431

امور سهامداران

زمانبندي پرداخت سود 14011229

جلسات هیئت مدیره

زمانبندي پرداخت سود 14011229

اطلاعات مجامع

صورتهای 12 ماهه مالی حسابرسی شده 14011229

صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 14020631

صورتهای مالی 9 ماه 14020930

صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 14020331

گزارش کنترلهای داخلی

گزارش تفسیری

images

تفسیری 3 ماهه14020331

گزارش تفسیری 6 ماهه 14020631

گزارش تفسیری 9 ماهه 14020930

گزارش تفسیری 12 ماهه 14011229

تفسیری 3 ماهه اول 1402

گزارش فعالیت های هیئت مدیره

گزارش فعالیت هییت مدیره 14011229

گزارشات ماهانه

فروردین 1402

اردیبهشت 1402

خرداد 1402

تیر 1402

مرداد 1402

شهریور 1402

مهر 1402

آبان 1402

آذر 1402

دی 1402

بهمن 1402

اسفند 1402

اعضای کمیته ها

کمیته حسابرسی داخلی

در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کميته حسابرسي داخی شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از موارد زیر تشکیل شده است.

  • 1- اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،
  • 2- سلامت گزارشگری مالی،
  • 3- اثربخشی حسابرسي داخلي،
  • 4- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
  • 5- رعايت قوانين، مقررات و الزامات.

 

 

کمیته حسابرسی شرکت شیشه و گاز

کمیته تخصصی

اعضای کمیته انتصابات

اعضای کمیته انتصابات

اعضای کمیته ریسک

اعضای کمیته ریسک

معاملات با اشخاص وابسته

گزارش پایداری

گزارش شماره 1