گروه صنایع شیشه و گاز

نام و نام خانوادگی : شهاب قادری

سمت : عضو موظف هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناس ارشد حسابداری

نماینده : پیوند تجارت آتیه ایرانیان

پست الکترونیک : ghaderi@shishegaz.com

سوابق