گروه صنایع شیشه و گاز

پیام مدیریت :

خدا را شاکریم که به ما توفیق خدمت در این میدان سازندگی عطا فرمود تا سهمی هر چند اندک در این جهاد عظیم بر عهده داشته باشیم.

گروه صنایع شیشه و گاز توانسته است با استفاده از فناوری NNPB شیشه های متنوع و با کیفیت سبکی را در جهت پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی و خارجی تولید و علاوه بر حفظ مشتریان داخلی سهمی مهم در امر صادرات انواع محصولات خود به کشورهای همسایه و بازارهای CIS و مشترک المنافع و بازارهای فرامنطقه ای داشته باشد.

گـروه صنایـع شیشـه و گاز بعنـوان بنیان گذار تولید صنعتی شیشـه در کشور از سال 1339 فعالیت خود را در زمینه تولید بطر و جار و بلور آغازنموده و بــا بهــره گیــری از ماشــین آلات و تجهیــزات و تکنولــوژی روز دنیــا توانســته محصولات متنوع و با کیفیت را به بازار عرضه و با پرورش و آموزش مهندسین ، کارشناسـان و تکنسـین هـای ماهـر نقـش ارزنـده ای در توسـعه صنعـت بطـر و بلـور ایفـا نمایـد . ایـن گـروه بـا ارائه محصولات با طـرح ها و انـدازه های مختلف و متنـوع نـه تنهـا جایگزیـن شایسـته ای بـرای محصـولات وارداتـی بـوده، در سـالهای اخیـر بخـش اعظمـی از محصـولات خـود را نیـز صـادر نمـوده اسـت. ایــن گــروه طــی ســالیان گذشــته قدمهــای موثــری را در رونــق تولیــد ملــی برداشـته و حضـور در بـازار هـای بیـن المللـی را جزو راهبردهای اصلـی خود قرار داده اسـت ، بـا توجـه بـه قدمـت و دیرینـه پـر افتخـار خـود ، سـرمایه انسـانی کارآمـد و برنامـه هـای بلنـد مدت قصـد دارد خـود را بعنـوان بزرگترین تولیـد کننـده با توانمنـدی بالا و بـا کیفیـت بـرتر در ایران تبدیل کند.

اینـک پـس از سـالها تولیـد پرافتخـار در عرصـه صنعـت ، رونـد رو به رشـد چرخـه عمـر خـود را آغـاز، و بـا احـداث پـروژه فـاز یک با ظرفیـت 150 تن در روز در شـهرک صنعتـی شـمس آبـاد بـا بکارگیـری آخرین تکنولـوژی روز دنیا در حال تولیـد انواع محصولات سـبک و بـا کیفیـت و فـاز دوم طـرح توسـعه خـود را بـا ظرفیـت 240 تـن در روز راه اندازی نموده و طرح توسعه فاز سوم خود با ظرفیت 240 تن در روز را در دست اجرا دارد. و همچنین طرح افزایش ظرفیت 60 تن برای فاز دوم در دست اجرا و راه اندازی است. . اعتقاد و رسالت گروه صنایع شیشه و گاز تحقق خواسته های مشتریان ، تولیـد محصـولات نـاب و بـا کیفیـت و ایجـاد بسـتری مناسـب بـرای دسترسـی مشـتریان گرامـی ، بـه محصولاتـی در حـد کیفیـت روز دنیـا از منظـر تکنولـوژی و طرح محصول اسـت. و در این راستا تولیدات خود را با فناوری فوق سبک NNPB عرضه می نماید . باور کارکنـان ایـن شـرکت بـر ایـن اسـت کـه گـروه صنایـع شیشـه و گاز می بایست شرکت پیشرو در این صنعت در ایران باشد.

دکتر حسین تورنگ