گروه صنایع شیشه و گاز

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر نامه 1397

جایزه تعالی و پیشرفت در سطح 1398