گروه صنایع شیشه و گاز

جعفر سواعدی

نام و نام خانوادگی : جعفر سواعدی سمت : عضو غیر موظف تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نماینده : ره نگار خاورمیانه پارس پست الکترونیک : savaedi@shishegaz.com سوابق